Vlastnosti

VARIOPAINT

Vnitřní dekorativní mnohobarevný omyvatelrrý nástřik stěn na bázi vodné disperze speciální

syntetické pryslryřice, inertních plniv, netoxických pigmentů, alifatického rozpouštědla a speciálních aditiv. Je omyvatelný.

1) Použití a vlastnosti

Je ředitelný vodou, prostý nepříjemných zápachů. Je vhodný na vápenné, vápenocementové, cementové

omítky' povrchy betonových konstrukcí' keramiky, skla, kovů, plastů' dřeva' dřevotřískových desek,

Umacartu, na sádrové podklady. Vzhledem k široké paletě barevných kombinací je vhodný do veřejných

interiérů kaváren, bank a hotelů' stejně jako do obyných místností koupelen, apod.

2) Vydatnost: 3 - 3,5 m2/lit.

3) Barva a tónování: odstíny podle příslušného vzorníku

4) Způsob nanášení: nástřik

5) Příprava podkladu
Stukové omítky je nutné zbavit prachu nepřilnavých a vyčnívajících částí, starých nátěrů a tapet,

odmastit, podle potřeby vyspravit, vystěrkovat a případně přebrousit, rovný hladký povrch zbavený obrusu

se stabilizuje impregnací Primerem P.A. Po 4 hodinách je vhodnó impregnované plochy natřít dispersním

nátěrem Acriwat vhodného odstíntr' Po jeho dokonalém zaschnutí se aplikuje Variopaint.

Povrchy dřeva a dřevotřískoivých desek je třeba napustit Primerem per Dry Wall, lehce přebrousit a natřít

materiálem Dry Wall S. Po jeho zaschnutí se nanáší Variopaint.

Povrchy Umacartu' plastů a lehkých slitin je třeba před aplikací Variopaintu pouze odmastit. Ocelové a

litinové předměty je nutné opatřit antikorozním základovým nátěrem na olejové, alkydové, chlorkaučukové

nebo epoxidové bázi. Povrchy již opatřené nátěrem v dobrém stavu je tř'eba pouze omýt vodou

s rozpuštěným saponátem.

6) Zpracování a ředění

Před použitím je třeba ředit přidáním l5 - 20ml vody a dobře promíchat. Nanáší se stříkací pistolí Ecomix

s tryskou s průměrem l,9 -2,2 nl, odstín č.33 tryskou o průměn'r 2,5 mn1, tlakem 0,7 -0,3 MPa křížovým

nástřikem na připravený podklad' Podle potřeby se zhotovený nástřik po zaschnutí opatřuje nátěrem

Poliwatu l06 nebo Poliwatu l07. Teplota při aplikaci nesmí klesnout pod 10 stupňů. PouŽité zařízení umyjte

vodou ihned po ukončení práce.

7) Balení: nádoby o objemu 5 lit.

Technologicke postupy při aplikaci daného produktu uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem praktického

ověřovánÍ materiálú výrobcem s cilem dosáhnout optimálního výsledku a zachováni déklarovanych vlaštnosti výrobku'

Naše společnost nabízí odborné poradenství. Doporučujeme této sluŽby VyuŽít' protoŽe v připadě nedodrŽeni

technologických-postupů uvedených v technickém listě a volby nevhodného materiálu nepřebirá naŠe společnost

Žádnou zodpovědnost.

Tento-technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání' výrobce si vyhrazuje právo možných

pozdějšich změn a doplňků' Datum posledního přepracováni v zahranlči uvedenó V textu technického listu.

Výrobce: UNlVER ltaliana s'p'a'' Via Monte Rosa 7' 28010 Caval|irio (Novara)' ltaly

Nyní nové webové stránky omyvatelných tapet Variopaint

www.variopaint.com/